FONS Reports

Poskytuje súhrnné a detailné manažérske zostavy
potrebné pre riadenie a kontrolovanie jednotlivých
úsekov zdravotníckeho zariadenia.

FONS Reports

FONS Reports poskytuje súhrnné aj detailné manažérske zostavy potrebné pre riadenie a kontrolovanie jednotlivých úsekov zdravotníckeho zariadenia. Súčasťou produktu je dedikované rozhranie pre management určené pre sledovanie kľúčových kontrolných ukazovateľov. Druhé komplexné užívateľské rozhranie je vynikajúce pre hľadanie príčin a súvislostí hlavne vďaka tomu, že umožňuje rozpad až na primárne dáta a umožňuje nastaviť vlastné filtre a dimenzie.

FONS Reports Produktový list – FONS Reports

+15 %

zvýšenie platieb od zdravotných poisťovní

75 %

zníženie regulačných zrážok

+10 %

zvýšená efektivita poskytovania starostlivosti

Úhradová vyhláška

Je zameraná na hľadanie limitov úhrad, a to vždy vzťahujúcich sa ku konkrétnej zmluve poskytovateľa s konkrétnym platcom. Okrem limitov je vítaným benefitom modelácia úhrad podľa aktuálnych trendov poskytnutej starostlivosti a sledovania plnenia obmedzujúcich limitov z globálneho pohľadu. Tým dáva možnosť včasnej reakcie, respektíve korekcie poskytnutej starostlivosti a jeho vykázaného objemu.

FONS Reports Produktový list – FONS Reports Úhradová vyhláška

KIS

Sleduje parametre efektivity poskytovanej starostlivosti. Poskytuje managementu aktuálne a valídne podklady pre strategické rozhodovanie ako napríklad využitie lôžkového fondu alebo efektivitu ambulantnej starostlivosti.

Preskripcia

Dôsledne sleduje preskripciu, poskytuje kontrolu nad dodržiavaním nemocničných liekových formulárov (NLF) a pomáha vyhodnocovať preskripciu liečiv na receptoch a poukazoch v rozpade až na lekára alebo pacienta.

Personalistika

Rieši denný reporting vybraných personálnych ukazovateľov ako napríklad čerpanie dovoleniek, nadčasy, náklady na vzdelávanie a podobne. Tieto údaje sprístupňuje celej vrstve top managementu a strednému managementu.

Lekáreň

Umožňuje sledovanie záchytu receptov, objemu nákupov podľa dodávateľov, objemu predaja vo verejnej lekárni a podobne. Opatrenie vyplývajúce z vyhodnocovania záchytu receptov môžu napríklad tento záchyt zvýšiť.

Expertné konzultačné služby

Sú veľmi cenené služby expertov na spôsob a metodiku vykazovania poskytnutej starostlivosti a zmluvné vzťahy s platcami, ktoré prinášajú podrobné prepočty predpokladaných úhrad zohľadňujúce akúkoľvek vykázanú starostlivosť, úhradové dodatky a prílohy zmlúv s platcami. Z pohľadu samotného vykazovania prináša podrobný rozbor vykázaných a vyúčtovaných dát poisťovniam – často odhaľuje rad nedostatkov v dodržiavaní metodiky vykazovania a metodiky DRG. Výstupom opatrení reagujúcim na závery, analýzy a nálezy môže byť navýšenie uznanej starostlivosti platcom až v rádoch desať tisíc eur.

Produkcia

Je základným pohľadom, ktorý okrem prehľadného zobrazenia všetkých podstatných ukazovateľov (ako bodových, tak produkcie z DRG systému) umožňuje aj zrovnanie s plánom produkcie. Vďaka tomu je jednoduché sledovať napríklad mimoriadne nákladnú starostlivosť, agregované výkony, či starostlivosť vyžiadanú.

Logistika

Poskytuje prehľad o skladovom hospodárstve, dodávateľoch a spotrebách (ŠZM, MTZ) – jedná sa o reporting pohybov na skladoch vrátane konsignačných skladov a skladov na oddeleniach, ktorý môže v konečnom dôsledku priniesť úspory až v rádoch desať tisíc eur.

Ekonomika

Realizuje denný reporting vybraných ekonomických ukazovateľov a sprístupňuje ich obvykle celej vrstve top managementu a strednému managementu. Súčasťou systému je tvorba hodnotiacich listov (ekonomické a produkčné parametre v jednom reporte). Sekundárne šetrí investície do licencií ekonomického softwaru.

Kontroling prípadov DRG

Prezentuje inak obtiažne získateľné podklady pre strategické rozhodovanie o štruktúre a spektre poskytnutej starostlivosti. Je možné analyzovať ziskovosť a stratovosť jednotlivých DRG báz, a to ako v čase, tak s inými zdravotníckymi zariadeniami alebo voči EMU.

AKO ĎALEJ?

Neviete, ktorý rad alebo produkt je vhodný práve pre Vás?
Rozhodnúť sa môžete aj na základe konkrétneho Segmentu či typu Riešenia.

ALEBO

STAPRO
FONS Portál

FONS portál

Helpdesk

Helpdesk

STAPRO SLOVENSKO s.r.o.

Hroncova 3
040 01 Košice
  +421 915 790 501
  stapro@stapro.sk