Ochrana osobných údajov

Spoločnosť STAPRO SLOVENSKO s.r.o., IČO: 31710549
so sídlom Hroncova 3, 040 01 Košice
(ďalej len Spoločnosť).

Vážení zákazníci,
dňa 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť Všeobecné nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov zo dňa 27. apríla 2016 (ďalej len „Nariadenie“), ktoré dopĺňa a upresňuje práva a povinnosti k ochrane osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež „Zákon“). Radi by sme Vás týmto uistili, že Spoločnosť vykonala opatrenia k tomu, aby zodpovedne naplnila povinnosti, ktoré Nariadenie ukladá.
Súčasne by sme Vám týmto dokumentom chceli poskytnúť základné a dôležité informácie týkajúce sa Vašich práv a povinností vo veci ochrany osobných údajov a týkajúce sa všetkých oblastí, kde nová legislatíva má vplyv na úpravu či doplnenie softwarových produktov Spoločnosti, či existujúcich zmluvných vzťahov.
Zákazníci s platnou servisnou zmluvou zajisťujúcu servis informačných systémov obdržia k uzavreniu návrh dodatku servisnej zmluvy, kde bude riešená otázka ochrany osobných a citlivých údajov v súlade s Nariadením a Zákonom.
Akékoľvek osobné údaje môžu byť používané (spravované alebo spracovávané) len s výslovným a informovaným súhlasom subjektu údajov, a to len k účelu, ku ktorému bude súhlas s použitím udelený. Pokiaľ budú našej Spoločnosti osobné údaje subjektu poskytnuté, potom k ich použitiu bude vyžadovaný ich výslovný písomný súhlas. Jednotlivé subjekty údajov, u ktorých v  interných systémoch Spoločnosti evidujeme akékoľvek osobné identifikačné údaje ako je súkromá adresa elektronickej pošty, súkromný mobilný telefón či iné (len výnimočne) obdržia žiadosť o udelenie súhlasu so spracovaním týchto údajov pre účely informovania o novinkách v produktoch spoločnosti, cenových zvýhodneniach či akciách organizovaných našou spoločnosťou (Obchodná informácie). Zo skúseností viete, že Vás nezaťažujeme veľkým množstvom takejto komunikácie. Bez udelenia súhlasu Vám nebudú Obchodné informácie zasielané.
Pri vývoji softwarových produktov našou Společnosťou sme už pred rokom podrobili naše informačné systémy internému auditu v zmysle súladu produktov s Nariadením. Ku každému produktu vznikol dokument „Prehlásenie o súladu s GDPR“, v ktorom boli popísané zhody aj nezhody. V uplynulom období boli pre jednotlivé nezhody realizované vývojom také úpravy, aby ku dňu účinnosti Nariadenia neboli v našich produktoch žiadne nezhody, a podľa toho sme aktualizovali všetky príslušné Prehlásenia a publikovali ich pre Vás na internetovom portále uživateľov našich systémov – FONS portál – v sekci DownloadCentrum. Konkrétne sa jedná o nasledujúce produkty:
– FONS Enterprise
– FONS Akord Diet
– FONS Openlims
– FONS Reports
– STAPRO Medea
– STAPRO Medix
– FONS Transmise
– FONS Webdiář
– FONS Portál
  1. KARIERA a Informácie o spracúvaní OU STAPRO
  2. KOMUNIKÁCIA A POŠTA a Informácie o spracúvaní OU STAPRO
  3. MARKETING a Informácie o spracúvaní OU STAPRO
  4. Úvodný text k Ochrana OU STAPRO
  5. ZAKAZNICKA PODPORA a Informácie o spracúvaní OU STAPRO
  6. ZMLUVNÍ PARTNERI a Informácie o spracúvaní OU STAPRO
STAPRO
FONS Portál

FONS portál

Helpdesk

Helpdesk

STAPRO SLOVENSKO s.r.o.

Hroncova 3
040 01 Košice
  +421 915 790 501
  stapro@stapro.sk