IMPLEMENTÁCIA KNIS VO FAKULTNEJ NEMOCNICI TRNAVA

Vo Fakultnej nemocnici Trnava je implementovaný komplexný nemocničný informačný systém (KNIS), kde hlavným pilierom je produkčný nemocničný informačný systém NIS MEDEA prevádzkovaný na klinických pracoviskách a jeho integrácia na jednotlivé subsystémy KNIS, podporujúcimi ekonomiku a systém riadenia vo fakultnej nemocnici. Dobudovaním sa KNIS stal súčasťou prevádzky všetkých pracovísk fakultnej nemocnice. A jeho hlavným cieľom je zabezpečiť podporu lekárskych, ekonomických, personálnych a manažérskych činností vo FN Trnava a skvalitniť medicínske procesy v nemocnici.

Východiskový stav

Nemocnica prevádzkovala na pracovisku Prijímacia kancelária modul Evidencia hospitalizovaných a klinický modul pre lôžkové oddelenie NIS MEDEA na oddelení neurológie. Niektoré kliniky používali pre vedenie dokumentácie software pre ambulancie a oddelenia od inej firmy, na iných sa používali textové editory(T 602, MS Office) bez zaistenej podpory. V nemocnici nebolo možné prepojenie medzi jednotlivými oddeleniami, pracoviskami a neboli k dispozícii podklady pre manažérske rozhodovanie. Nemocnica pripravila inováciu a dobudovanie NIS MEDEA aj pre ostatné oddelenia s jasnými predstavami a požiadavkami a s cieľom využiť informácie na všetkých úrovniach. Systém mal teda zabezpečiť komplexnosť zdravotníckych, ekonomických, manažérskych a prevádzkových informácií.

Ciele projektu dobudovania KNIS

 • Inovovať, rozšíriť a doplniť moduly a licencie programového vybavenia na všetky pracoviská pre správu a podporu všetkých činností.
 • Umožniť efektívnu centralizovanú archiváciu z hľadiska ľahkého vyhľadávania, odstránenia duplicít a  prístupnosti z ľubovoľného pracoviska a zdieľanie údajov medzi pracoviskami. 
 • Centrálne pokryť oblasť vykazovania.
 • Pokryť prevádzku ekonomiky.
 • Uviesť funkcionality modulov do plnej prevádzky na všetkých pracoviskách FN.
 • Mať k dispozícii štatistické, klinické, ekonomické a manažérske výstupy z priebežne zadávaných dát do systému pre potrebu pracoviska, resp. jednotlivca, ako aj výstupy celoplošného charakteru.

Popis riešenia

Jadrom celého systému je modulárny nemocničný informačný systém StaproMEDEA s modulmi pre pracoviská ambulancií, lôžkových oddelení, RDG pracoviska, operačných sál, lokálneho a centrálneho vykazovania, ústavnú lekáreň a stravovaciu prevádzku s plnou integráciou so systémom pre správu ekonomiky a logistiky MS Dynamics NAV a so systémom pre podporu riadiacich  a manažérskych činností QPR.

NIS StaproMEDEA je ucelené a modulárne aplikačné programové vybavenie pre správu pacientskych záznamov, podporu činností klinických oddelení a ambulancií nemocníc, podporu SVaLZ pracovísk, podporu činnosti nemocničnej lekárne v súlade s konkrétnou koncepciou, primárnymi cieľmi a zameraním nemocnice. Pozostáva zo špecializovaných kooperujúcich aplikačných modulov, ktoré pokrývajú prevádzku klinických pracovísk, umožňujú vedenie zdravotnej dokumentácie a podporujú prevádzkové činnosti na jednotlivých klinických pracoviskách. Tieto moduly zabezpečujú zadávanie potrebných administratívnych údajov, vykazovanie zdravotných výkonov a štatistických dát a takisto podporujú činnosť lekárov a sestier pri dokumentovaní zdravotného stavu pacienta.
Microsoft Dynamics NAV je medzinárodne vyvíjaný a používaný produkt, ktorý štandardne poskytuje funkčnosti ako podpora pre medzinárodné účtovné štandardy, podpora pre elektronickú výmenu dát na základe medzinárodných štandardov XML a pod.
Obsahuje ucelené a modulárne aplikačné programové vybavenie pre podporu spracovania ekonomických agend účtovníctva, fakturácie, skladov a rozpočtovania v rozličných organizáciách. Spĺňa požiadavky kladené na EIS v rezorte zdravotníctva a je overený praktickým  používaním vo viacerých nemocniciach v SR. Je využívaný aj v mnohých podnikoch štátnej správy a podnikateľských subjektoch.
QPR Score Card je aplikačný systém pre analýzu, definovanie a vyhodnocovanie nákladových a iných sledovaných ukazovateľov, v súlade s konkrétnou koncepciou a primárnymi cieľmi nemocnice. Poskytuje podporu strategického riadenia pre vrcholový manažment nemocnice i podporu operatívneho riadenia stredného a nižšieho manažmentu. Spĺňa požiadavky kladené na MIS a je overený praktickým používaním vo viacerých nemocniciach v SR.
Pri realizácii dodávky a implementácie KNIS boli poskytnuté aj pridané služby v oblasti procesnej analýzy, projektového riadenia a systémovej integrácie, pre ktoré firma disponuje špecialistami s  odbornými znalosťami a dlhoročnými skúsenosťami z riešenia rozsiahlych komplexných informačných systémov.

IT Infraštruktúra

Riešenie KNIS je realizované ako centrálne. Potrebná hardvérová infraštruktúra je kompaktný celok tvorený hardvérom popredných svetových výrobcov. Všetky zariadenia sú umiestnené v jednom 42U vysokom racku. Počet a konfiguráciu serverov sú navrhnuté s ohľadom na hardvérové nároky aplikácií, ktoré sú vo FN prevádzkované a s cieľom čo najefektívnejšie využiť hardvérovú a softvérovú platformu a softvérové licencie.

Prínosy implementovanéhoriešenia

 • riešenie je overené vysokým počtom referencií 
 • plná integrácia jednotlivých subsystémov KNIS s najvyššou pridanou hodnotou 
 • zavedenie moderných systémov riadenia
 • úspora ľudskej práce pomocou elektronickej komunikácie
 • maximálny prehľad o spotrebe liekov a SŽM v zariadení vrátane automatického sledovania ležiakov a expirácie 
 • minimalizácia zavlečených chýb pri liečbe pacientov
 • nepretržitá prevádzka systému
 • možnosť definovania rôznorodých prehľadov pre manažment zdravotného zariadenia
 • podpora a know how dodávateľa profesionálnych riešení pre zdravotníctvo v oblasti KNIS v Českej a Slovenskej republike

Zákazník

Fakultná nemocnica Trnava, nemocnica v pôsobnosti MZ SR.
Ing. Martin Tabaček, riaditeľ nemocnice
Fakultná nemocnica Trnava je najväčším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v Trnavskom kraji. Na 656 lôžkach odlieči viac ako 20 tisíc pacientov ročne.

   
 
 

Copyright © 2011 STAPRO s.r.o. & STAPRO SLOVENSKO s.r.o.
Powered and created by E-WORKS - design studio | XHTML 1.0 Strict | CSS 2.1

   
Design studio E-WORKS